17.02.2022 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (про зміну складу посадових осіб емітента ПрАТ "Турбота")

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

17.02.2022

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).

 

Директор

 

 

 

Захожий І. В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

 

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

 

Детальніше: 17.02.2022 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (про зміну складу посадових осіб...

10.02.2022 р. Повідомлення о скликанні чергових зборів учасників ТОВ «ФК «Автоальянс-інвест»

 

Загальні збори учасників

Товариства з обмеженою відповідальністю

«Фондова компанія «Автоальянс-Інвест» від 10.02.2022 р.

 

м. Київ

 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Фондова компанія «Автоальянс-інвест» (код ЄДРПОУ – 22926761) повідомляє про скликання чергових зборів учасників від 10.02.2022р. за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10-Г, к.204.

 

Детальніше: 10.02.2022 р. Повідомлення о скликанні чергових зборів учасників ТОВ «ФК «Автоальянс-інвест»

28.01.2022 р. Повідомлення о пропозиції акціонера ПрАТ "Турбота"

Вих. № 02   від «28» січня 2022 р.

 

Пропозиції акціонера Отченаш А.А.

до п.9 черги денної.

 

Проект рішення:

 

Припинити приватне акціонерне Товариство «Турбота» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою відповідальністю після закриття дебіторських заборгованостей, що має Товариство.

23.03.2021 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента ПрАТ "Турбота"

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

 

23.03.2021

(дата реєстрації емітентом електронного документа)

№ 1

(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

 

Детальніше: 23.03.2021 р. Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформація про іпотечні цінні...

17.01.2022 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Турбота"

Вих. № 01   від «17» січня 2022 р.

 

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Турбота»

(надалі – Товариство, місцезнаходження м. Київ, вул. Старокиївська, 10) повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства 17 лютого 2022 р. об 1100, які відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10 Г, кабінет № 204.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 1000 до 1050 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 1800 14 лютого 2022 року.

 

Порядок денний:

 

1.    Обрання лічильної комісії, голови, секретаря зборів та затвердження регламенту

      загальних зборів акціонерів.

Проект рішення:

1. Обрати Головою загальних зборів акціонерів Отченаша Анатолія Антоновича.

2. Обрати Секретарем загальних зборів акціонерів Захожого Ігоря Віталійовича.

3. Створити лічильну комісію у складі двох осіб та обрати до неї:

     - Петрук Юліану Володимирівну (голова лічильної комісії);

     - Отченаш Катерину Георгіївну.

Затвердити наступний регламент загальних зборів акціонерів:

  • Проведення зборів – 1 год.
  • Доповідь - до 10 хв.
  • Виступ - до 2 хв.

По закінченні загальних зборів Товариства повноваження лічильної комісії у повному складі – припинити.

 

2.    Звіт Директора Товариства про результати фінансово-господарської діяльності

      Товариства за 2021 р.

Проект рішення:

1.   Затвердити звіт директора ПрАТ «Турбота» про діяльність товариства в 2021 році.

2.   Визнати роботу директора у звітному періоді задовільною.

 

3.    Звіт Ревізора Товариства щодо діяльності Товариства в 2021 р.

Проект рішення:

1. Затвердити звіт Ревізійної комісії та результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2021 рік.

 

 

4.    Звіт Наглядової ради за 2021 р. Затвердження звіту.

Проект рішення: Звіт Наглядової Ради ПрАТ «Турбота» прийняти до відома.

 

5.    Про затвердження річних результатів діяльності Товариства в 2021 р. та порядку розподілу

      погашення збитків за 2021 р. Про затвердження значних угод в 2021 р.

Проект рішення:

1. Затвердити наступний порядок розподілу погашення збитків Товариства після виплати дивідендів по привілейованим акціям за звітній період:

     -   погасити збитки Товариства доходами майбутніх періодів.

         Прийняти наступний строк та порядок виплати дивідендів:

     -   по привілейованим акціям строк виплати не пізніше 17 серпня 2022 року, дата

         складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів по привілейованим

         акціям 14 березня 2022 року.

Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі.

2. Значні угоди в 2021 році не укладались.

          

6.    Плани діяльності Товариства на 2022 р. Затвердження бюджету Товариства на 2022 р.

Проект рішення:

1. Затвердити план діяльності Товариства в 2022р. (додається).

2. Затвердити бюджет Товариства на 2022 р. (додається).

3. Надати дозвіл Наглядовій раді Товариства на проведення значних угод на період до

   наступних Загальних зборів Акціонерів відповідно до Статуту Товариства.

 

 

7.    Про визначення планових показників розподілу прибутку в 2022 р.

Проект рішення:

Затвердити планові показники розподілу прибутків на 2022 р.:

- із залишку прибутку:

   - на фонд розвитку Товариства - 90%;

   - на Резервний фонд Товариства - 5%;

   - в фонд матеріального стимулювання - 5%.

 

8.    Про обрання Наглядової ради Товариства.

Проект рішення:

1. Припинити повноваження діючої Наглядової ради.

2. Обрати Наглядову Раду ПрАТ «Турбота» в кількості трьох осіб терміном на три роки.

3. Обрати членами Наглядової Ради ПрАТ «Турбота»:

     - Отченаш Анатолія Антоновича;

     - Отченаш Катерину Георгіївну;

     - Отченаш Валерію Анатоліївну.

4. Головою Наглядової Ради ПрАТ «Турбота» обрати Отченаш Анатолія Антоновича.

 

 

9.    Реорганізація (припинення) ПрАТ «Турбота» шляхом перетворення в Товариство з обмеженою

      відповідальністю «Турбота» та передачею всього майна, прав і обов'язків правонаступнику,  

       згідно з передавальним актом.

Проект рішення:

Припинити приватне акціонерне товариство «Турбота» шляхом перетворення (реорганізації) в Товариство з обмеженою відповідальністю «Турбота» (місцезнаходження: 04116, м. Київ, вул. Старокиївська, 10 Г), яке відповідно до Цивільного кодексу України з моменту державної реєстрації виступатиме повним правонаступником майна, прав та обов’язків Приватного акціонерного товариства «Турбота».

 

10. Порядок і умови здійснення реорганізації (припинення) ПрАТ «Турбота» шляхом перетворення в

     Товариство з обмеженою відповідальністю «Турбота». Затвердження плану перетворення.

Проект рішення:

Затвердити план перетворення Приватного акціонерного товариства «Турбота» в Товариство з обмеженою відповідальністю «Турбота» (додається).

 

11. Створення комісії з припинення ПрАТ «Турбота» (далі – “Комісія”), затвердження Положення

       про Комісію, обрання персонального складу Комісії у зв’язку з перетворенням на Товариство з

       обмеженою відповідальністю. 

Проект рішення:

1.   Затвердити Положення про Комісію з припинення (перетворення) Приватного акціонерного

     товариства «Турбота» (додається).

2.   Призначити комісію з припинення (перетворення) Приватного акціонерного товариства

     «Турбота» з трьох осіб у складі:

- голова комісії Захожий Ігор Віталійович ,

- член комісії Петрук Юліанна Володимирівна,

- член комісії Отченаш Катерина Георгіївна.

 

12. Порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПрАТ «Турбота» в зв’язку з його реорганізацією

       (припиненням) шляхом перетворення.

 Проект рішення:

Прийняти наступний порядок та строк заявлення вимог кредиторами ПрАТ «Турбота» в зв’язку з його реорганізацією (припиненням) шляхом перетворення:

1.   Оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи в офіційному друкованому

     виданні:

     - до 28 лютого 2022р.

2.   Виявлення та персональне письмове повідомлення про реорганізацію кожного кредитора:

     - до 28 лютого 2022р.

3.   Термін пред’явлення кредиторами вимог до ПрАТ «Турбота» в зв’язку з його реорганізацією

     (припиненням) шляхом перетворення:

     – в місячний термін з дати оприлюднення повідомлення про припинення юридичної особи.

4.   Розгляд вимог кредиторів (задоволення чи відхилення їх вимог):

     – в місячний термін з дати письмового повідомлення кредитора.

 

13. Затвердження порядку, строків та умов обміну акцій простих іменних та привілейованих іменних

       акцій, випущених ПрАТ «Турбота», на частки у статутному капіталі Товариства з обмеженою

       відповідальністю «Турбота». 

Проект рішення:

При реорганізації Приватного акціонерного товариства «Турбота» всі його майнові права, грошові кошти, зобов’язання та інші обов’язки переходять до його правонаступника.

Акції Приватного акціонерного товариства «Турбота» конвертуються у частки Товариства з обмеженою відповідальністю «Турбота», що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Турбота», та розподіляються серед його учасників.

Кожен з акціонерів Приватного акціонерного товариства «Турбота» має право отримати частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Турбота», що створюється шляхом перетворення Приватного акціонерного товариства «Турбота».

Розподіл часток Товариства з обмеженою відповідальністю «Турбота» відбувається із збереженням співвідношення кількості акцій, що було між акціонерами у статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Турбота», що перетворюється.

Акції товариства, що перетворюється, конвертуються в частки товариства правонаступника та розподіляються серед його учасників з коефіцієнтом 1:1, а саме: одна акція номінальною вартістю 10,00 грн. дорівнює вартості частки в 10,00 грн., тобто розмір частки, яким буде володіти учасник в статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «Турбота», дорівнюватиме сумарній номінальній вартості акцій, якими володів акціонер в статутному капіталі Приватного акціонерного товариства «Турбота».

Не підлягають конвертації акції, власниками яких є акціонери, які звернулися до акціонерного товариства з вимогою про обов’язковий викуп належних їм акцій.

 

14. Зупинення обігу акцій простих іменних та привілейованих іменних акцій Приватного

       акціонерного товариства «Турбота».

Проект рішення:

Подати документи до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку для скасування реєстрації випуску акцій простих іменних та привілейованих іменних акцій Приватного акціонерного товариства «Турбота» у зв’язку з перетворенням Приватного акціонерного товариства «Турбота» в терміни, встановлені законодавством.

 

 

Для реєстрації акціонерам необхідно мати документ, що посвідчує особу, а представникам акціонерів – належним чином оформлену довіреність та документ, що посвідчує особу.

Ознайомитись з матеріалами (документами) необхідними для прийняття рішень з питань порядку денного Загальних зборів акціонерів ПрАТ «Турбота» акціонери можуть за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10; каб. 204 починаючи з 17 лютого 2022 року в робочі дні з 9 00 до 18 00 год.

Особою, відповідальною за надання інформації для акціонерів є директор Захожий Ігор Віталійович

Довідки за телефоном: (044) 593-79-81.

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор                                                                                                                            

ПрАТ «Турбота»                                                                                              Захожий І. В.

23.03.2021 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Турбота"

Вих. № 04   від «23» березня 2021 р.

 

Шановний акціонере!

Приватне акціонерне товариство «Турбота»

(надалі – Товариство, місцезнаходження м. Київ, вул. Старокиївська, 10) повідомляє про проведення чергових (річних) загальних зборів акціонерів Товариства 23 квітня 2021 р. об 1100, які відбудуться за адресою: м. Київ, вул. Старокиївська, 10, кабінет № 208.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбудеться з 1000 до 1050 год. за місцем проведення зборів.

Дата складання переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах: станом на 1800 21 квітня 2021 року.

 

Детальніше: 23.03.2021 р. Повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Турбота"